Giant Petrel off the Kaikoura Coastline, New ZealandNew Zealand Fur Seal on the Kaikoura Coastline New ZealandNew Zealand Fur Seal on the Kaikoura Coastline New ZealandWandering Albatross off the Kaikoura Coastline, New ZealandWandering Albatross off the Kaikoura Coastline, New ZealandWandering Albatross off the Kaikoura Coastline, New ZealandWandering Albatross off the Kaikoura Coastline, New ZealandWandering Albatross off the Kaikoura Coastline, New ZealandWandering Albatross off the Kaikoura Coastline, New ZealandRoyal Albatross off the Kaikoura Coastline, New ZealandWandering Albatross off the Kaikoura Coastline, New ZealandSperm Whale, Kaikoura, South Island, New ZealandSperm Whale, Kaikoura, South Island, New ZealandSperm Whale, Kaikoura, South Island, New ZealandSperm Whale, Kaikoura, South Island, New ZealandSperm Whale, Kaikoura, South Island, New ZealandCommon DolphinsCommon Dolphins